Monsoon Active 1 L

Original price was: 46,72 €.Current price is: 43,45 €.

PROIZVOD JE PROFESIONALNO SREDSTVO TE SE ZAKONSKI MOŽE PODIĆI I PLATITI ISKLJUČIVO U LJEKARNI.

Opis proizvoda

MONSOON ACTIVE je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju divljeg sirka (Sorghum halepense), jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

MONSOON ACTIVE je sistemično selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju korova u kukuruzu za zrno i silažu. Primjenjuje se na sljedeći način:

a)      Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova jednokratno u količini 1,5 L/ha ili razdvojenom (split) primjenom dvokratno u količini 0,75 L/ha (2 x 0,75 L/ha).

b)      Za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) jednokratno u količini 2 L/ha ili razdvojenom (split) primjenom dvokratno u količini 1 L/ha (2 x 1 L/ha).

Sredstvo se u punoj količini i jednokratnoj primjeni primjenjuje u stadijima razvoja 2-6 listova kukuruza (BBCH 12-16). U slučaju razdvojene (split) primjene, sredstvo se primjenjuje u stadijima razvoja 2-8 listova kukuruza (BBCH 12-18), a razmak između tretiranja iznosi 7-14 dana.

Širokolisne korove tretirati u stadijima razvoja 2-5 listova (BBCH 12-15), a uskolisne od stadija 2 lista do početka busanja (BBCH 12-21).

Plodored: 3 mjeseca nakon primjene sredstva MONSOON ACTIVE smiju se sijati/saditi sve kulture u plodoredu.

U slučaju propadanja usjeva smiju se sijati/saditi nakon:

–          3 mjeseca: gorušica i lucerna,

–          1 mjesec: kukuruz.

Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo trebalo bi preorati prije daljnje primjene.

Karenca: 60 dana za kukuruz za silažu. Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva MONSOON ACTIVE spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Mogući utjecaj na učinkovitost: Kako bi se osiguralo optimalno djelovanje sredstva, najmanje 2 sata nakon primjene ne smije pasti kiša. Učinak sredstva vidljiv je dva do tri tjedna nakon tretiranja.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

Ponovljena uporaba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može uzrokovati razvijanje rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporučuje se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrjebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Ograničenja: Sredstvo MONSOON ACTIVE smije se koristiti najviše jedanput godišnje (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija)) na istoj površini, sukladno uputi za primjenu na etiketi. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva MONSOON ACTIVE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo MONSOON ACTIVE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 10 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

 Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom, koju također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO2, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

 

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

 

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji/zastupniku.

 

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima:

O mogućnostima miješanja sredstva MONSOON ACTIVE s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (mlaznice, dizne) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (mlaznice, dizne), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu:

Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod tretiranja koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

SKU: 30144 Kategorije: , , Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 43,45 €